Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Quality and Progress System

Systemet är utvecklat av företaget Orzone tillsammans med Medicinska fakulteten i Lund. Det bygger på en vision om att skapa ett digitalt verktyg baserat på pedagogisk forskning som ska hjälpa oss att bli ännu bättre. QPS används för kvalitetssäkring och systematisk utveckling av utbildningarnas kvalitet.

Varför och hur har QPS utvecklats? 

QPS är utvecklingsarbete baserat på fakultetsövergripande behov och nationella krav. QPS är resultatet av flera år av workshops, enkäter och möten för fakultetens lärare för att kalibrera de lokala behoven till det aktuella internationella kunskaps- och utvecklingsläget.

För UKÄs kvalitetsgranskning behövs systematik där vi kan kvalitetssäkra och utveckla utbildningarna. Lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten är viktigt och något som UKÄ granskar.

QPS används för att underlätta att arbeta utifrån aktuell forskning inom medicinsk pedagogik och högskolepedagogik. Ytterligare ett syfte är att förena och förenkla samarbete redan under utbildningstiden. Vi har mycket gemensamt mellan utbildningarna som kan tas tillvara när vi har infrastruktur som stöder det. 

Nyckelkoncept

 • samhörighet och sammanhang inom fakulteten 
 • samarbete inom och mellan program 
 • synliggöra kompetensutveckling 
 • progression och programperspektiv 
 • kvalitet och ansvarstagande 
 • autonomi och meningsfullhet

Med hjälp av QPS kan vi arbeta verksamhetsnära och kontinuerligt med lärande, kvalitet och bedömning. Det skapar förutsättningar för systematisk återkoppling, examination och kvalitetssäkring av utbildningarna baserad på de olika målen för utbildningarna. Systemet möjliggör också uppföljning och analyser av måluppfyllelse, vilket hjälper oss säkra att vi mäter det vi faktiskt vill mäta.

QPS finns endast tillgängligt på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Lärande och bedömning

Vi strävar efter att underlätta självstyrt lärande och lärande med många bedömningstillfällen där möjligheter till olika former av återkoppling samlas och visualiseras för att kunna bidra till långsiktig träning och utveckling. 

I systemet finns allt samlat på en plats för att du som student ska kunna följa din progression. Som student har du ökade möjligheter att överblicka återkoppling systematiskt från olika former av bedömningar.

Bakgrunden till QPS 

Grundutbildningsnämnden (GUN) beslutade om att upphandla ett nytt digitalt system för medicinska fakultetens utbildningar. Det var en del i en långsiktig process i att jobba med digitalisering utifrån pedagogiska behov.

"Hur vet fakulteten vilket lärandemål som är svårast att nå? Har några mål i utbildningarna för lågt ställda krav?"

Detta är frågor som UKÄ och universitetet vill ha svar på i det kvalitetsarbete som bedrivs. Utan adekvat digitalt stöd är det mycket arbetskrävande att besvara dessa frågor. Samtidigt som fakulteten långsiktigt jobbat med utvecklingsarbete finns också en ny nationell utvärderingsmodell som harmonierar väl med det pågående arbetet. UKÄ vill att fakulteten beskriver och motiverar med konkreta exempel hur fakulteten på ett systematiskt sätt säkerställer och följer upp utbildningarnas kvalitet. Med QPS som verktyg kan det genomföras kontinuerligt och systematiskt utan merarbete. QPS blir därför en viktig del i kvalitetsarbetet på fakulteten. Lunds universitet har också en kvalitetspolicy. Flertalet av dessa aspekter kommer att kunna följas upp med hjälp av QPS. 

QPS och Canvas

Medicinska fakulteten har beslutat att använda de två systemen Canvas och QPS ihop, för att utnyttja det som vart system gör bäst.

Canvas är ett ledande Learning Management System (LMS) som anses användarvänligt och har en hel del inbyggda funktioner för att exempelvis underlätta kommunikation med studenter, skapande av lärmaterial såsom filmer och tillgänglighet vid funktionsnedsättning. 

QPS är ett modernt system vars styrkor framför allt är olika typer av bedömningar, skriftliga prov och att sätta dessa i relation till studentens mål. Det ger också möjligheter att göra avancerade analyser av exempelvis studenternas prestationer och progression i relation till program och kursmål, såväl individuellt som på gruppnivå. 

Beslutet innebär att varje kurs kommer att få en kursyta i Canvas och en i QPS. 

QPS används för

 • skriftliga prov
 • formulärbedömningar
 • inlämningsuppgifter
 • uppföljning av resultat och progression
 • analys

Canvas används för

 • kommunikation
 • kursinformation

Klicka här för att logga in i QPS

Ange ditt Lucat-ID (lucat-ID [at] lu [dot] se) i Microsofts inloggningsruta.
Mer om konton i QPS